Giảm giá

  End in

  Loading…

  :

  Loading…

  :

  Loading…

  Sự kiện đã kết thúc

  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 12
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  210.400 VND263.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  202.400 VND253.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  194.400 VND243.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá học – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  308.000 VND385.000 VND

  Gợi ý của hôm nay

  Tiểu Học

  Xem thêm

  Tiểu Học

  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 1 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  438.400 VND548.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 1 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  438.400 VND548.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tự Nhiên Xã Hội – Lớp 2 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  154.400 VND193.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 2 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  446.400 VND558.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Việt – Lớp 2 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  300.000 VND375.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 2 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  446.400 VND558.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 3 (1 năm)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  454.400 VND568.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Việt – Lớp 3 (1 năm)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  308.000 VND385.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 3 (1 năm)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  454.400 VND568.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tự Nhiên Xã Hội – Lớp 3 (1 năm)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  162.400 VND203.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa lý- Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  146.400 VND183.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tập đọc – Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  96.000 VND120.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tập làm văn – Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  124.000 VND155.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  462.400 VND578.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng anh – Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  462.400 VND578.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Luyện từ và câu – Lớp 4 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  96.000 VND120.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa lý – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  154.400 VND193.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tập đọc – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  96.000 VND120.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tập làm văn – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  132.000 VND165.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  470.400 VND588.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  470.400 VND588.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Luyện từ và câu – Lớp 5 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  96.000 VND120.000 VND

  Trung Học Cơ Sở

  Xem thêm

  Trung Học Cơ Sở

  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 6 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  162.400 VND203.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Khoa Học Tự Nhiên – Lớp 6 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  146.400 VND183.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Ngữ Văn – Lớp 6 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  292.000 VND365.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 6 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  478.400 VND598.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 6 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  478.400 VND598.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 7 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  170.400 VND213.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Khoa Học Tự Nhiên – Lớp 7 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  154.400 VND193.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 7 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  486.400 VND608.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Ngữ Văn – Lớp 7 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  300.000 VND375.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Tiếng Anh – Lớp 7 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  486.400 VND608.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Vật Lý – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  292.000 VND365.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá học – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  292.000 VND365.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Sinh học – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  292.000 VND365.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  178.400 VND223.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Đại số) – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  247.200 VND309.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Hình học) – Lớp 8 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  247.200 VND309.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  186.400 VND233.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Vật Lý – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  300.000 VND375.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá Học – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  300.000 VND375.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Sinh học – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  300.000 VND375.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Đại số) – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  255.200 VND319.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Hình học) – Lớp 9 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  255.200 VND319.000 VND

  Trung Học Phổ Thông

  Xem thêm

  Trung Học Phổ Thông

  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  194.400 VND243.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Vật Lý – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  308.000 VND385.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá học – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  308.000 VND385.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Sinh học – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  308.000 VND385.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  494.400 VND618.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Ngữ Văn – Lớp 10 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  324.000 VND405.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  202.400 VND253.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Vật Lý – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  316.000 VND395.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá học – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  316.000 VND395.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Sinh học – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  316.000 VND395.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Đại số) – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  251.200 VND314.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Hình học) – Lớp 11 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  251.200 VND314.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Địa Lý – Lớp 12
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  210.400 VND263.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Vật Lý – Lớp 12
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  324.000 VND405.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Hoá học – Lớp 12
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  324.000 VND405.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Sinh học – Lớp 12 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  324.000 VND405.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Đại số) – Lớp 12 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  259.200 VND324.000 VND
  [E-Voucher] Gói học online môn Toán (Hình học) – Lớp 12 (12 tháng)
  Phần mềm học tập dành cho trẻ tiểu học THỜI HẠN SỬ DỤNG Áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 Hạn sử dụng: 2025-12-31 00:00:00
  259.200 VND324.000 VND

  Sách và ấn phẩm

  Xem thêm

  Sách và ấn phẩm

  Bút Lông Màu 2 Đầu 5 Phút Thuộc Bài – Art Marker (48 màu) – bút dạ màu marker, bút lông tô màu vẽ tranh
  Đặc điểm nổi bật của SET BÚT LÔNG TÔ MÀU DẠ 5 PHÚT THUỘC BÀI Art Markers :
  • Hộp bút lông màu đa dạng, nhiều màu sắc nổi bật (24 màu)
  • Đúng chuẩn tone màu dùng trong mỹ thuật
  • Màu sắc tươi sáng, êm mịn, tô đều màu
  • Phù hợp cho mọi lứa tuổi và những người bắt đầu học vẽ
  • Thân bút có 2 đầu, dùng để đi nét hoặc có thể làm bút ghi nhớ
  • Màu dùng lâu khó phai, độ ổn định cao
  318.400 VND398.000 VND
  Bộ thẻ học thông minh cho bé FLASHCARD SHAPE (100 thẻ) – Nhớ dễ dàng những con số
  Bạn biết không? Bộ não của chúng ta chỉ có thể nhớ 4-6 số trong một lần. Nhờ việc chuyển đổi sang dữ liệu sang hình ảnh, ta có thể ghi nhớ hàng nghìn chữ số không giới hạn. Flashcard 100 số – Shape method là bộ thẻ mã hóa các con số sang hình ảnh giúp chúng ta có cơ sở dữ liệu để ghi nhớ các kiến thức một cách dễ dàng.
  200.000 VND250.000 VND
  FLASHCARD PHONETICS – Nhớ dễ dàng những con số
  Một trong những phương pháp được các nhà Kỷ gia siêu trí nhớ và các Siêu trí tuệ Việt Nam sử dụng để luyện tập kĩ năng ghi nhớ chính xác hàng dãy số dài mà không sai sót đó là phương pháp CHỮ CÁI QUY ƯỚC. Flashcard 100 số – Phonetics là bộ thẻ quy ước các con số sang hình ảnh của chữ cái giúp chúng ta có cơ sở dữ liệu để ghi nhớ các kiến thức một cách dễ dàng.
  200.000 VND250.000 VND
  SÁCH KÍCH HOẠT THIÊN TÀI SÁNG TẠO

  Con bạn có đang phải áp lực, căng thẳng với việc học mỗi ngày?

  Con bạn có đang phải ngập ngụa trong hàng đống bài tập, sách vở? Con bạn có đang phải dành hầu hết thời gian cho việc học ở trường nhưng vẫn HỌC TRƯỚC – QUÊN SAU? Nếu câu trả lời là CÓ Thì đây chính xác là Quyển sách DÀNH CHO CON BẠN!
  400.000 VND500.000 VND
  Sách 5 Phút Thuộc Bài, phương pháp siêu trí nhớ dành cho học sinh, Học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng
  CUỐN “BÍ KÍP” GHI NHỚ mà Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới Nguyễn Phùng Phong đã dùng để đào tạo những học sinh bình thường trở nên siêu đẳng trên các chương trình Siêu Trí Tuệ, Siêu Trí Nhớ như: Đặng Ngọc Phương Trinh, Đặng Thu Hiền, Huỳnh Lâm Tính, Huỳnh Lâm Minh Thanh, Gia Hưng, Hồng Anh …
  214.400 VND268.000 VND
  CHA MẸ ĐỌC – CON THÀNH TÀI
  Cẩm nang “gối đầu giường” giúp cha mẹ giảm tải áp lực nặng nề trong việc dạy con, biết cách kích hoạt những thiên tài tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ Tác giả: Thầy NGUYỄN PHÙNG PHONG – Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới – Huân chương giáo dục Người đồng hành Thiên nga trắng của Hoàng gia Ba Lan.
  294.400 VND368.000 VND