Đại học RMIT

Quốc tịch: Ireland

Thông tin nổi bật:

-Tác giả, người sáng tạo nội dung

-Kinh nghiệm giảng dạy trẻ em có vấn đề về hành vi

-Kinh nghiệm giảng dạy học viên nhiều lứa tuổi.

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm