Anh Văn Hội Việt Mỹ

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Chủ tịch Tổ chức Democrats Abroad Vietnam

-Kinh nghiệm sản xuất phim ảnh, quản lý dự án.

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm