Anh Văn Hội Việt Mỹ, VinSchool

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Thạc sỹ bộ môn Fine Art

-Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm