Apollo

Quốc tịch:  U-crai-na

Thông tin nổi bật: 

-Thông thạo ba ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng U-crai-na
-Cử nhân ngành Du lịch.

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm