Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp thành phố; CSTĐ cấp thành phố; Bằng khen Bồi dưỡng HSG Olympic 10, 11 cấp thành phố; Bằng khen Bồi dưỡng HSG 12 cấp thành phố; Bằng khen bồi dưỡng HSG Máy tính cầm tay cấp thành phố, cấp quốc gia.

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm